Author
יוני רייני

מבצע "אטלס" (1944) – מבצע השמדה גרמני – פלסטיני, תגובת היישוב הערבי בתקופת תכנון המבצע

הקדמה מבצע "אטלס" הוא דוגמה קטנה למקרים אשר בהם שיתפו הערבים הפלסטינים פעולה עם הנאצים בהשמדת יהודים. לאחר הקמת "הבריגדה היהודית", במסגרת הצבא הבריטי, הכריז [...]